disiCLEAN Antibacterial gel 3 l, bezoplachový prípravok na hygienickú dezinfekciu rúk s baktericídnym a virucídnym účinkom - Scandi s.r.o.

disiCLEAN Antibacterial gel 3 l, bezoplachový prípravok na hygienickú dezinfekciu rúk s baktericídnym a virucídnym účinkom

26,10  Bez DPH : 21,75 

Tekutý prípravok na hygienickú dezinfekciu rúk s baktericídnym a virucídnym účinkom podľa STN EN 14476 + A2 2020 ČSN EN 14476 + A2 2020.

Používa sa neriedený, vtiera sa do suchých rúk, neoplachuje sa vodou.

Hygienická dezinfekcia rúk
5 ml prípravku vtierať po dobu jednej minúty do suchých rúk až po zápästie.

Bezpečnosť a prvá pomoc

VAROVANIE
Výstražné upozornenia
H226 Horľavá kvapalina a pary.

Bezpečnostné upozornenia

Bezpečnostné upozornenia – všeobecné
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

Bezpečnostné upozornenia – prevencia
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P233 Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.

Bezpečnostné upozornenia – odozva
P301+P330+P331 PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
Bezpečnostný list na stiahnutie TU

Dostupné na objednávku

Katalógové číslo: 755103 Kategórie: , Značka:

Prepravná hmotnosť: 3kg