disiCLEAN SURFACE non-foaming forte 1 l fľaša, nepenivý dezinfekčný čistič podláh, 16 ks v kartóne - Scandi s.r.o.

disiCLEAN SURFACE non-foaming forte 1 l fľaša, nepenivý dezinfekčný čistič podláh, 16 ks v kartóne

9,20  Bez DPH : 7,67 

Polymérový, bezchlórový, vysoko koncentrovaný tekutý čistiaci a dezinfekčný prostriedok disiCLEAN SURFACE non-foaming je určený na dezinfekciu a čistenie plôch, predmetov a nástrojov. Prostriedok sa vyznačuje dobrou odmasťovacou schopnosťou. Pri nízkych koncentráciách pracovného roztoku nie je nutné následne oplachovať vodou. Prostriedok vyniká širokým spektrom účinku – baktericídnym, virucídnym, fungicídnym a protikvasinkovým.

Dávkovanie:
Bežné dávkovanie: 30 – 50 ml / 10 litrov vody
Pri vysokom znečistení: 50 – 150 ml / 10 litrov vody

Bezpečnosť a prvá pomoc

VAROVANIE

Nebezpečné látky
Alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid

Výstražné upozornenia
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Noste ochranné okuliare.
P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním v zberni nebezpečných odpadov.

Doplňujúce informácie
EUH 208 Obsahuje polyhexamethylen guanidinhydrochlorid. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Iná nebezpečnosť
Zmes neobsahuje látky, ktoré spĺňajú kritériá pre látky PBT alebo vPvB v súlade s prílohou XIII, nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platnom znení.

Používajte biocídne výrobky bezpečne. Pred použitím si prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.

Bezpečnostný list na stiahnutie tu

Na sklade

Katalógové číslo: 720001 Kategória: Značka:

Prepravná hmotnosť: 1kg