disiCLEAN odor neutraliser 250 ml s rozprašovačom, prípravok na neutralizáciu pachov s okamžitým účinkom - Scandi s.r.o.

disiCLEAN odor neutraliser 250 ml s rozprašovačom, prípravok na neutralizáciu pachov s okamžitým účinkom

3,60  Bez DPH : 3,00 

Moderný prípravok na neutralizáciu pachov s okamžitým účinkom. Nebol vytvorený za účelom zápach prekrývať, ale zničiť ho rozložením (disociáciou) molekúl pachu, ich následným obalením (izolovaním a naviazaním na molekuly) a úplným rozložením, čím je zamedzené ich ďalšiemu šíreniu priestorom. Po rozložení molekúl pachu nastupuje príjemná, stabilná vôňa, ktorá dlhodobo navodzuje pocit čistého prostredia. Týmito vlastnosťami sa prípravok disiCLEAN ODOR NEUTRALISER UNIVERSAL líši od produktov, ktoré zápach len prekrývajú.

Použitie: disiCLEAN ODOR NEUTRALISER UNIVERSAL sa používa na neutralizáciu všetkých pachov, vrátane zápachu zvierat, moču alebo cigaretového dymu.
 
Bezpečnosť a prvá pomoc
VAROVANIE

 
Výstražné upozornenia
H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
H229 Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných
zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.
P251 Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.
P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním osobe oprávnenej pre nakladanie s odpadmi alebo

Bezpečnostný list na stiahnutie tu

Na sklade

Katalógové číslo: 730150 Kategória: Značka:

Prepravná hmotnosť: 0.3kg