H2O 60 PACK kompetná sada na úpravu bazénovej vody - Scandi s.r.o.

H2O 60 PACK kompetná sada na úpravu bazénovej vody

63,20  Bez DPH : 52,67 

Obsahuje: 2 x H2O POOL 1 l, 1 x H2O OXI 1,8 kg, 1 x H2O FLOCK 0,25 l, 1 X H2O pH mínus 1,4 kg, 1 x H2O BASIC pH tester,  odmerku a návod

Set je určený pre všetky typy bazénov – vonkajšie aj zastrešené, s filtráciou aj bez filtrácie.

Obsahuje:
2 litre bezchlórovej dezinfekcie H2O POOL,
1,8 kg bezchlórového oxidačného prípravku H2O OXI,
0,25 litra bezchlórového polymérového vločkovača H2O FLOCK,
1,4 kg bezchlórového prípravku na úpravu pH vody H2O pH mínus,
tester na meranie pH vody,
odmerku a návod.

Bezpečnosť a prvá pomoc:
NEBEZPEČENSTVO
H302 Škodlivý po požití.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí
H334 Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí
P260 Nevdychujte prach
P280 Noste ochranné rukavice a ochranné okuliare
P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P303 + P361 + P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite pokožku vodou / osprchujte.
P501 Odstráňte obsah a obal ako nebezpečný odpad.
EUH208 Obsahuje polyhexamethylen guanidinhydrochlorid. Môže vyvolať alergickú reakciu.
EUH 210 Na vyžiadanie je k dispozícii bezpečnostný list
Bezpečnostné listy:

H2O POOL
H2O OXI
H2O FLOCK
H2O pH minus

Na sklade

Katalógové číslo: 700050 Kategórie: , Značka:

Prepravná hmotnosť: 6kg