8594161054771

H2O COOL H2O OXI Objem: 3 kg

0 Hodnotenie

Cena za kus

31.50€ s DPH
26.25€ bez DPH


Pridať do košíku:

H2O OXI je rýchlo rozpustný, sypký oxidačný prípravok slúžiaci ako vysoko účinné činidlo pre bezchlórovú oxidáciu bazénovej vody. Zvyšuje množstvo aktívneho kyslíka vo vode. Voda je po aplikácii číra a iskrivá. H2O OXI pôsobí vo vode kyslo a tým nepatrne znižuje hodnotu pH.


Bezpečnosť a prvá pomoc

NEBEZPEČENSTVO
GHS05-55FGHS08-55FGHS07-55F

Nebezpečné látky
bis(síran)-[bis(peroxosíran)] pentadraselný
peroxodisíran draselný

Výstražné upozornenia
H302 Škodlivý po požití.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H334 Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P260 Nevdychujte prach.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním v zberni nebezpečných odpadov

Požiadavky na uzávery odolné proti otvoreniu deťmi a hmatateľné výstrahy
Obal musí byť opatrený hmatateľnou výstrahou pre nevidomých. Obal musí byť opatrený uzáverom odolným proti otvoreniu deťmi.

Iná nebezpečnosť
Zmes neobsahuje látky, ktoré spĺňajú kritériá pre látky PBT alebo vPvB v súlade s prílohou XIII, nariadenie (ES) č.
1907/2006 (REACH) v platnom znení.
 
  • Kód: 8594161054771
  • Prepravná hmotnosť: 3kg
  • 100 Balení na sklade
  • Výrobca: H2O COOL